Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden van AE Legal

Datum inwerkingtreding 1 januari 2021


Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tussen AE Legal (hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’), en een opdrachtgever (hierna te noemen ‘Opdrachtgever’). Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.

2. De Algemene Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige overeenkomst door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

3. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk op voorhand niet van toepassing verklaard, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Opdrachtnemer gerechtigd bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van de Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtnemer is bij voormelde vordering gerechtigd tot opschorting van de opdracht voor zover Opdrachtgever daardoor niet onevenredig in zijn belangen wordt geschaad, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer.

5. Indien één of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

6. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Opdrachtnemer en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten behoeve van de Opdrachtnemer, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

7. Indien opdrachtgever een vennootschap onder firma of maatschap is, of indien de overeenkomst met meerdere opdrachtgevers is aangegaan, zijn de afzonderlijke vennoten, respectievelijk maten en opdrachtgevers voor tekortkomingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk jegens AE Legal.

8. Geschillen in en buiten rechte tussen Opdrachtgevers onderling worden niet in behandeling genomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokken partijen.

9. Cessie of verpanding van vorderingen op AE Legal door opdrachtgever is uitgesloten.

10. Hetgeen AE Legal krachtens de overeenkomst aan opdrachtgever verschuldigd is, is ongeacht het gewenste of behaalde resultaat. AE Legal heeft ten aanzien van deze diensten uitsluitend een inspanningsverplichting en is nimmer aansprakelijk voor het behalen of uitblijven van een bepaald resultaat.


Algemene voorwaarden van AE Legal

Datum inwerkingtreding 1 januari 2021

Artikel 2. Aanbieding en offertes

1. De door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen deze geldigheidsduur wordt bevestigd.

2. De tarieven en prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven.

Artikel 3. Aanvang en duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde aanbieding of offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen en bevestigd.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.

3. Tenzij sprake is van een overeenkomst inhoudende een abonnement of in de overeenkomst uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen looptijd tenzij partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anders schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

4. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst inhoudende een abonnement na afloop van de bij aanvang overeengekomen looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor een looptijd van één jaar, tenzij de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor de (jaarlijkse) einddatum door Opdrachtgever schriftelijk wordt opgezegd of door Opdrachtgever schriftelijk voor een andere aangeboden looptijd en/of andere voorwaarden wordt verlengd. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

5. Indien de overeenkomst niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, maar voor het verrichten van een bepaalde dienst, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de dienst is verricht.

Artikel 4. Communicatie en bereikbaarheid

1. Opdrachtgever is gehouden om gedurende de overeenkomst of het abonnement goed bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer en om Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele (tijdelijk) verminderde bereikbaarheid en/of een wijziging van contactgegevens, waaronder telefoonnummer en e-mailadres.

2. In het geval dat een beslissing die aan een termijn is gebonden vanwege de onbereikbaarheid van Opdrachtgever niet op tijd aan Opdrachtgever kan worden voorgelegd, zal Opdrachtnemer naar eigen inzicht handelen. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkel risico voor gevolgen of kosten die daarmee eventueel zouden zijn gemoeid. Opdrachtnemer zal natuurlijk ook in een dergelijk geval de belangen van Opdrachtgever zo goed mogelijk behartigen.

3. In het geval een betaling die aan een termijn is gebonden (bijv. griffierecht) niet tijdig door Opdrachtgever is betaald terwijl Opdrachtnemer de kosten ruim van tevoren heeft aangekondigd en gefactureerd, komen de gevolgen (niet-ontvankelijk verklaring van uw rechtszaak) en kosten daarvan geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.


Algemene voorwaarden van AE Legal

Datum inwerkingtreding 1 januari 2021

Artikel 5. Gegevens opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden gevraagd en ongevraagd alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig - d.w.z. met inachtneming van de door Opdrachtnemer gestelde termijn - in de door Opdrachtnemer gewenste vorm op de door Opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

2. Bij een incasso-opdracht geldt dat onder 'betaling' tevens wordt verstaan alle door opdrachtnemer, opdrachtgever of derden ontvangen bedragen, creditering door opdrachtgever of eiser, door opdrachtgever verzuimd te vermelden betalingen welke zijn ontvangen voor incasso overdracht aan opdrachtnemer, de waarde van door opdrachtgever retour genomen zaken en overige goederen, betaling in natura alsmede overige prestaties. Voor zover nodig wordt met betaling gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

3. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever verstrekte mondelinge en schriftelijke informatie en bescheiden. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen en kosten veroorzaakt door incorrecte of onvolledige informatieverstrekking door Opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichting heeft voldaan en heeft het recht de eventueel uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden, behoudens het bepaalde in artikel 15, aan Opdrachtgever geretourneerd, waarbij een (digitale) kopie wordt achtergehouden in het archief.

Artikel 6. Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, zoals reeds opgenomen is in artikel 1 lid 10.

3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig aangegeven en verantwoorde wensen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

4. Opdrachtnemer kan zonder toestemming van Opdrachtgever een aan Opdrachtnemer via een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht verbonden jurist inschakelen ter uitvoering van de opdracht, wanneer de opdracht binnen diens expertisegebied valt. Opdrachtgever wordt daarover bij aanvang van de opdracht geïnformeerd. Opdrachtnemer kan daartegen geen bezwaar aantekenen, tenzij ernstige gronden de goede samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer belemmeren.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer zal over het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met Opdrachtgever overleggen en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.


Algemene voorwaarden van AE Legal

Datum inwerkingtreding 1 januari 2021

6. Behoudens partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, gelden de aanspraken op grond van de door de Opdrachtgever verleende opdracht aan de Opdrachtnemer uitsluitend ten aanzien van de Opdrachtgever en dus niet ten aanzien van de aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Tenzij dat door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de Opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht/ overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de opdracht te wijzigen of aan te vullen en/of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Opdrachtnemer zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het (vaste) honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. De verplichtingen van Opdrachtnemer gelden ook voor de volgens artikel 5 lid 4 door Opdrachtnemer (met medeweten van Opdrachtgever) ingeschakelde derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke bepalingen of beroepsregels Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

3. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer toestemming bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

1. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan door Opdrachtnemer geproduceerde producten, waaronder begrepen rapporten, adviezen, ontwerpen, (model)contracten, en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, of ter kennis te brengen aan derden. Dit verbod geldt niet voor het eigen gebruik van Opdrachtgever van de stukken voor zijn eigen onderneming (ondernemingen die behoren tot de groep waartoe Opdrachtgever behoort niet daaronder begrepen).

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Algemene voorwaarden van AE Legal

Datum inwerkingtreding 1 januari 2021

Artikel 10. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Stakingen, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming onder meer door arbeidsongeschiktheid of overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten worden onder overmacht begrepen.

Artikel 11. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst diverse vormen van vergoeding afspreken die in de overeenkomst worden vastgelegd.

1. a)  Eén vast bedrag (zaaktarief) voor de gehele behandeling van een zaak of een expliciet aangegeven deel van een zaak.

2. b)  Vergoeding op basis van urenverantwoording tegen het geldende uurtarief met inachtneming van eventuele abonnementsvoordelen.

2. In de overeenkomst zijn geen standaard kantoorkosten (kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten, documentvervaardiging en -opslag), reisuren, reis- en verblijfkosten en andere direct met de opdracht samenhangende kosten (zoals reguliere portokosten) in het honorarium inbegrepen en zullen deze kosten afzonderlijk worden doorbelast aan Opdrachtgever. Kantoorkosten worden dan als een door de Opdrachtnemer vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.

3. Bijzondere kosten zoals griffierecht en deurwaarderskosten worden voorafgaand aan de start van een gerechtelijke procedure gefactureerd. Deze kosten moeten bij een toewijzend vonnis aan Opdrachtgever worden vergoed door de wederpartij. Nakosten zoals deurwaarderskosten voor de uitvoering van een vonnis worden aan Opdrachtgever doorbelast dan wel met een opbrengst van de zaak verrekend.

4. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht dan wel volgens in de overeenkomst afgesproken termijnen. Uitzondering op het gestelde in dit lid zijn incassozaken waarvoor naast het honorarium voor werkzaamheden als extra vergoeding een percentage van 15% over de opbrengst wordt berekend, tenzij dit percentage wettelijk anders is bepaald of tussentijds is verhoogd.

5. Te allen tijde kan Opdrachtnemer een (al dan niet aanvullend) voorschot vragen voor het honorarium en de niet in het honorarium begrepen kosten, welk voorschot zo spoedig mogelijk in rekening wordt gebracht aan Opdrachtgever.

6. Het honorarium en de niet in het honorarium inbegrepen kosten worden maandelijks bij declaratie aan Opdrachtgever in rekening gebracht voorzien van een urenspecificatie, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.

7. Het honorarium en de niet in het honorarium inbegrepen kosten zijn exclusief BTW. Ze worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht vermeerderd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

8. De Opdrachtgever is gerechtigd om het honorarium jaarlijks aan te passen.


Algemene voorwaarden van AE Legal

Datum inwerkingtreding 1 januari 2021

Artikel 12. Betaling

1. Betaling van een (aanvullend) voorschot zoals bedoeld in artikel 10 lid 3 dient per omgaande, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na dagtekening van de factuur waarmee Opdrachtnemer om betaling van voornoemd (aanvullend) voorschot heeft verzocht, te geschieden. Betaling van een declaratie, zoals bedoeld in artikel 10 lid 4, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden in de valuta waarin is gedeclareerd, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer van Opdrachtnemer en vindt plaats zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. Indien in de overeenkomst automatische incasso in overeengekomen, vindt deze plaats binnen 14 dagen na de factuurdatum.

2. Indien dit bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk overeengekomen is, wordt een prepaid-systeem gehanteerd. Dit houdt in dat Opdrachtnemer na ontvangst van de ondertekende offerte de te verrichten werkzaamheden het zaaktarief declareert bij Opdrachtgever. Na betaling van de declaratie vangt Opdrachtnemer aan met de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden.

3. In geval van niet-betaling of niet volledige betaling is Opdrachtgever na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die Opdrachtnemer heeft.

4. In het geval van non-betaling of geen volledig betaling van een factuur die rechtstreeks verband houdt met de korting van een abonnement, wordt het recht tot gebruikmaking van het abonnement opgeschort totdat volledige betaling van de openstaande nota(’s) heeft plaatsgevonden.

5. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Opdrachtnemer, komen alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering voor rekening van opdrachtgever. Tevens wordt opdrachtgever een boete verschuldigd ter hoogte van de buitengerechtelijke kosten volgens het alsdan geldende tarief dat rechtbanken bij toewijzing van buitengerechtelijke kosten hanteren of waarvan de hoogte bij wettelijk voorschrift wordt bepaald. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

6. In geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 13. Reclame

1. Betaling van de declaratie van AE Legal aan opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Deze termijn wordt aangemerkt als fatale termijn in de zin der wet. Bij niet of niet-volledige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor door AE Legal een ingebrekestelling aan opdrachtgever hoeft plaats te vinden. AE Legal behoudt zich het recht voor opeisbare openstaande declaraties te verrekenen met te verrichten afdrachten in andere zaken van dezelfde opdrachtgever, ongeacht de eventuele verschillende schuldeisers in die zaken.


Algemene voorwaarden van AE Legal

Datum inwerkingtreding 1 januari 2021

2. Eventuele bezwaren tegen de declaratie dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt en wel binnen vijftien dagen na de verzenddatum van de declaratie bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt met de declaratie te hebben ingestemd.

3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van betaling of tot verrekening, ook niet na reclame.

4. Zolang alle vorderingen van AE Legal op opdrachtgever niet zijn voldaan, heeft AE Legal de bevoegdheid diens verplichting tot afgifte van alle onder deze berustende stukken op te schorten, totdat opdrachtgever zich van als diens verplichtingen jegens opdrachtgever, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande declaraties, heeft gekweten.

5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer heeft gefactureerd aan Opdrachtgever voor de werkzaamheden die Opdrachtnemer in het kader van de betreffende overeenkomst heeft verricht.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van niet tijdige informatieverstrekking door Opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het niet, niet geheel of het onjuist opvolgen van de adviezen van Opdrachtnemer door Opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door Opdrachtgever op advies van Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

5. Van een niet toerekenbare tekortkoming is sprake bij omstandigheden buiten de wil van AE Legal, en verder iedere niet voorziene omstandigheid waardoor van haar redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.

7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.


Algemene voorwaarden van AE Legal

Datum inwerkingtreding 1 januari 2021

Artikel 15. Opzegging

1. Opdrachtnemer kan in geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging en surseance van betaling van Opdrachtgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst en de in deze Algemene Voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij Opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 15 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

4. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder artikel 10 tweede lid van toepassing.

5. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst opzegt krachtens de in het eerste en/of tweede lid genoemde redenen, is Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

6. Indien bij opzegging door Opdrachtgever, voordat de opdracht is voltooid door Opdrachtnemer, extra kosten zijn gemaakt, worden deze door Opdrachtnemer doorbelast aan Opdrachtgever.

Artikel 16. Opschortingsrecht

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van werkzaamheden en de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan, tenzij dit voor Opdrachtgever onaanvaardbare risico’s meebrengt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor Opdrachtgever of derden.

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op zaken of bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 17. Slotbepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.

3. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

4. Elk geschil tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen wordt naar keuze van Opdrachtnemer voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer haar statutaire zetel of vestigingsplaats heeft.

5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één der partijen dat stelt.

6. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2021.