Privacyverklaring

Privacyverklaring AE Legal

AE Legal onderschrijft de noodzaak om op een correcte en verantwoorde wijze met uw persoonsgegevens om te gaan.

Identiteit

AE Legal

E info@ae-legal.nl W https://ae-legal.nl

Verwerking persoonsgegevens

Bij AE Legal worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is in de uitvoering van de juridische dienstverlening aan u, bij de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of indien u ons daar specifieke toestemming voor heeft verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen onder andere door ons worden verzameld tijdens telefoongesprekken met onze juristen, bij mailwisselingen met onze juristen, door het bezoeken van onze website of tijdens het uitvoeren van uw verzoeken om juridische ondersteuning.

De persoonsgegevens welke wij verwerken lopen uiteen van persoonsgegevens van contactpersonen van onze zakelijke cliënten tot personeelsdossiers van uw medewerkers. Bij de verwerking zorgen wij ervoor dat er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan nodig voor een gedegen juridisch advies in en behandeling van uw zaak, alsmede de (financiële) afwikkeling daarvan.

Indien voor een goede behandeling van uw zaak het nodig is dat er derden worden ingeschakeld, dan leggen we met die derden door middel van een verwerkingsovereenkomst voorwaarden vast waarin uw privacy zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Waarborgen

• Uw persoonsgegevens worden niet met derden buiten Nederland gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming;

• Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u, worden volstrekt vertrouwelijk behandeld;

• De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie (waaronder de behandelend jurist en zijn/haar waarnemers in uw zaak), of door ons ingeschakelde derden (zoals een aantal advocaten waarmee wij samenwerken, deurwaarders en deskundigen), die noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn;

• Alle juristen van AE Legal hebben een geheimhoudingsbeding en er wordt binnen onze organisatie regelmatig aandacht gevraagd voor privacybewaking van dossiers. Tevens geldt er een Protocol Datalekken waarna gehandeld dient te worden ingeval van een (mogelijke) datalek. Alle datalekken worden geregistreerd en er worden verbetertrajecten afgesproken als dat mogelijk en nodig is.

Standaardmaatregelen

De standaardmaatregelen die AE Legal neemt om een eventueel verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken, zijn de volgende:

AE Legal zorgt voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van het kantoor en de door haar gebruikte (klant)systemen;

Indien juristen thuis werken dienen zij in de thuissituatie privacy maatregelen te nemen;

Indien AE Legal gebruik maakt van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op;

Door de waarnemers van de juristen van AE Legal worden in beginsel persoonsgegevens verwerkt ingeval van ziekte, afwezigheid, vakantie of spoed;

De (persoons)gegevens worden door AE Legal niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, doch minimaal gedurende de voor AE Legal geldende wettelijke bewaartermijn;

Slechts indien u aan AE Legal uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren, bewaren wij uw persoonsgegevens langer. Aan het langer bewaren kan AE Legal aanvullende voorwaarden verbinden.

Indien u gebruik gemaakt heeft één van de rechten van betrokkenen dan zal AE Legal uw verzoek conform de geldende wetgeving en binnen de daarvoor gestelde termijn afhandelen.

Uw rechten

U heeft onder de AVG de volgende rechten:

• recht op inzage van uw persoonsgegevens;

• recht op correctie van uw persoonsgegevens;

• recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

• recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;

• recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.

U kunt gebruik maken van deze rechten door een email te sturen naar

info@ae-legal.nl

Vermeld daarbij in het onderwerp uw klant of dossiernummer met daarachter AVG

AE Legal zal uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek afhandelen.

Bezoek aan onze website

Gegevens worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. In dat geval gaat het niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

AE Legal gebruikt voor het kunnen uitvoeren van haar dienstverlening via haar website de volgende soorten cookies:

• Google Analytics cookies voor het bijhouden van websitegedrag en opnieuw bereiken van eerdere bezoekers op basis van het websitegedrag;

• Google Tag Manager cookies voor het instellen van tracking pixels

• WordPress (sessie) cookies om te kijken of een gebruiker ingelogd is, en wanneer deze bijvoorbeeld zijn mailadres en wachtwoord opgeslagen heeft in de browser.

Ondanks de zorgvuldigheid, welke AE Legal aan de dag legt ten aanzien van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht hebben over onze werkwijze.

Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht door onze FG niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot

De Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

0900-2001201 www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging privacyverklaring

AE Legal behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Versie

Barneveld, 18 augustus 2021

AE Legal